000800iinhthxoim0vbmtz  

 

放鬆那兩個螺絲,底下的是調整,還要拿一支200度C的溫度計去量 在190~195度C 跳開,溫度過高會"臭火乾"。

20100825_9ce17348bd5812f9286bTI0M76u14YaE  

 

 

Reference:http://bbs.pigoo.com/

Reference:http://bbs.pigoo.com/thread-56169-1-1.html

Reference:http://bbs.pigoo.com/thread-22951-1-1.html

mitblog 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()